Angels’ message

เราทั้งสอง Mr & Mrs Grainger ซึ่งเป็นผู้นำทีมบริหารใหม่ของวาสนา-ศิษย์ธรรมเกสเฮ้าส์ ได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนา และหลักกฏแห่งกรรม จึงได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมถึงการรักษาศีล 5 ...จากการ ปฏิบัติดี คิดดี ทำดี ถือศีล ภาวนา มาโดยตลอดเป็นเวลาหลายปี เราทั้งสองได้รับประสบการณ์ที่ดีต่าง ๆ ในชีวิตมากมาย เราจึงมีความปราถนาตั้งใจอย่างสูงที่จะได้มีโอกาสได้ช่วยผู้อื่นในการเรียนรู้ธรรม และช่วยพัฒนายกระดับจิตใจ ให้เป็นผู้ที่มีจิตเป็นกุศล และได้มีโอกาสได้สร้างบุญกุศล และบารมีมาก ๆ เพื่อที่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจะได้พบกับความสุข ความเจริญในชีวิตเช่นกัน

เรื่องเล่าต่าง ๆ ที่นำมาเสนอในหน้า angels’ message นี้จึงมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นหนึ่งในหนทางเผยแพร่ธรรมะของเรา

และจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้อ่านได้คิดดี ทำความดี ต่อไป

 

เรื่อง ผู้เขียน
ความกตัญญูของแม่ Mrs Grainger (Hanny)
เปลี่ยนชวดให้เป็นได้ Mrs Grainger (Hanny)
ผลบุญจากการให้แรงงานเป็นทาน Mrs Grainger (Hanny)
หมา-ไอ้โชคดี Mrs Grainger (Hanny)
เมื่อรู้จักให้ แม้แต่ทรายก็ยังมีค่า Mrs Grainger (Hanny)
อยู่ที่เราคิด Mrs Grainger (Hanny)
ไม่กล้าทำความดี Mrs Grainger (Hanny)
จ่ายภาษีให้ได้บุญ Mrs Grainger (Hanny)
Seed of luck Mrs Grainger (Hanny)
กรรมขายาว-โดนกลหลอกลวง Mrs Grainger (Hanny)
Copyright ©2024 Sit Dharma Guesthouse