About Us

วาสนา-ศิษย์ธรรมเกสเฮ้าส์ ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า วาสนาเกสเฮ้าส์ เริ่มก่อตั้งและบริหารโดยคุณวทัญญู จริงจิตร ในปี ค.ศ 2009 (พ.ศ 2552) ด้วยห้องพักเพียงทั้งหมด 11 ห้อง   จน ในปี ค.ศ 2012 (พ.ศ. 2555) ตึกใหม่สไตล์โมเดิร์นที่มีห้องเพิ่มขึ้นมาอีก 16 ห้อง ได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น 

ในปี ค.ศ 2013 (พ.ศ 2556) Mr & Mrs Grainger ซึ่งเป็นลูกเขยและลูกสาวของคุณวทัญญู ได้เป็นผู้นำทีมบริหารใหม่ และได้นำหลักธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า เข้ามาใช้เป็นหลักและแนวทางในการบริหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้วาสนา-ศิษย์ธรรมเกสเฮ้าส์ ดำเนินงานไปภายใต้หลักจริยธรรม และศีลธรรม เพื่อที่เราจะได้นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกันกับเรา   ชื่อวาสนา-ศิษย์ธรรมเกสเฮ้าส์จึงถูกตั้งขึ้นมาแทน เพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางที่เราจะเดินหน้าต่อไป  

Our Mission

วาสนา-ศิษย์ธรรมเกสเฮ้าส์ จะยึดมั่นในการทำความดี และให้บริการที่โดดเด่นและประทับใจกับลูกค้า ด้วยการประกอบการภายใต้หลักศีลธรรม และบริหารพนักงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำความก้าวหน้า ความเจริญ มายังกิจการ ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

Let’s Do Good with us (ร่วมทำความดีกับเรา )

รายได้ทุก ๆ หนึ่งบาท จากค่าห้องหนึ่งห้องที่เราได้รับจากลูกค้า เราจะนำไปบริจาคช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน หรือเป็นทุนช่วยเหลือให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ลูกค้าจะมีส่วนร่วมในการทำบุญนี้กับเรา โดยเลือกบริจาคให้กับองค์กรที่ท่านต้องการ ด้วยการหยิบใบโพธิ์หย่อนใส่ในกล่องขององค์กรที่เราเตรียมไว้ให้ท่านเลือก   

 

Do Good Logo 3

 

 

 

Copyright ©2024 Sit Dharma Guesthouse